Hoboken Yvonne Switsers stierf amper 8 jaar oud. 25 - 9 - 1929 / Hoboken 27 - 6 - 1937 Yvonne Switsers Het grafmonument voor Yvonne Switsers bevindt zich op perk 20 - Z.