Silsburg Deurne Florennes 14 - 3 - 1886 / Borgerhout 19 - 1 - 1964 Firmin Lambot Het graf voor Firmin Lambot  bevond zich op perk R – 05  maar werd geruimd.