Silsburg Deurne Willem Lemmens Het grafmonument voor Willem Lemmens bevond zich op perk A  maar werd intussen reeds geruimd.