Silsburg Deurne Alfons Mannaerts Het grafmonument voor Alfons Mannaerts bevond zich op perk W3 - W – 05  maar werd intussen reeds geruimd.