Schoonselhof Magden Malchan Alexander was huisvrouw. Hochstenbach 2 - 12 - 1853 / Berchem 5 - 1 - 1922 Magden Malchan Alexander Het grafmonument voor Magden Malchan Alexander bevindt zich op perk K, West.