Schoonselhof Jean Jacques Berdolt was advocaat. Berchem 17 - 4 - 1857 / Antwerpen 9 - 4 - 1903 Jean Jacques Berdolt Het grafmonument voor  Jean Jacques Berdolt bevindt zich op perk Z 1, rij 18.