Schoonselhof Pierre Cardon de Lichtbuer was industrieel. 1 - 4 - 1904 / 25 - 10 - 1990 Pierre Cardon de Lichtbuer Het grafmonument voor Pierre Cardon de Lichtbuer bevindt zich op perk X, rij 10.