Schoonselhof Henri Chenoy was stationoverste. Chenée 6 - 8 - 1851 / 9 - 8 - 1912 Henri Chenoy Het grafmonument voor Henri Chenoy bevindt zich op perk Z 1, rij 06.