Schoonselhof Johann Eduard Delfs was zeekapitein lange omvaart. Glückstadt 24 - 11 - 1823 / Ekeren 29 - 8 - 1907 Johann Eduard Delfs Het grafmonument voor  Johann Eduard Delfs bevindt zich  op perk Y, rij 11, graf 05.