Schoonselhof Jean Alexandre De Corte was havenluitenant. 9 - 2 - 1838 / 29 - 11 - 1917 Jean Alexandre De Corte Het grafmonument voor  Jean Alexandre De Corte bevindt zich  op perk Y, rij 01.