Schoonselhof Henri de Roest d’Alkemade was majoor. Brussel 20 - 6 - 1889 / Antwerpen 13 - 12 - 1948 Henri de Roest d’Alkemade Het grafmonument voor Henri de Roest d’Alkemade bevindt zich op perk H.