Schoonselhof Jan Dieltjens was boekdrukker. Antwerpen 8 - 1 - 1825 / Antwerpen 25 - 2 - 1884 Jan Dieltjens Het grafmonument voor Jan Dieltjens bevindt zich op perk Z 1, West.