Schoonselhof Leonce Farasyn was stadsbeambte. 24 - 9 - 1868 / Berchem 28 - 7 - 1930 Leonce Farasyn Het grafmonument voor Leonce Farasyn bevindt zich op perk Z 1, rij 22.