Schoonselhof Fanny Freedman was bediende. Antwerpen 14 - 3 - 1893 / Antwerpen 24 - 10 - 1928 Fanny Freedman Het grafmonument voor Fanny Freedman bevindt zich op perk I, Zuid.