Schoonselhof Jean André Grunzweig stierf amper zeven jaar oud. Antwerpen 30 - 5 - 1928 / 5 - 2 - 1935 Jean André Grunzweig Het grafmonument voor Jean André Grunzweig bevindt zich op perk J, rij W 1.