Schoonselhof Bedros Hamparzoumian was rentenier. Constantinopel 4 - 10 - 1887 / 18 - 11 - 1913 Bedros Hamparzoumian Het grafmonument voor Bedros Hamparzoumian bevindt zich op perk Y, rij 09.