Schoonselhof Petrus Heinrich Hermann was handelsagent. Duisburg 10 - 7 - 1834 / 24 - 2 - 1909 Petrus Heinrich Hermann Het grafmonument voor  Petrus Heinrich Hermann bevindt zich  op perk Z 1, rij 20.