Schoonselhof Felicie Kannengiesser was rentenierster. Krakau 6 - 1 - 1858 / Biernes (F) 6 - 6 - 1940 Felicie Kannengiesser Het grafmonument voor Felicie Kannengiesser bevindt zich op perk J, rij B.