Schoonselhof Jan Baptist Kielbaey was bakker. Brussel 9 - 9 - 1868 / Antwerpen 26 - 2 - 1948 Jan Baptist Kielbaey Het grafmonument voor  Jan Baptist Kielbaey bevond zich op perk Z 1, rij 09  maar werd intussen geruimd