Schoonselhof Frederik Hendrik Königs was rentenier. 7 - 7 - 1849 / Mechelen 14 - 12 - 1935 Frederik Hendrik Königs Het grafmonument voor  Frederik Hendrik Königs  bevindt zich op perk Z 1, rij 11A.