Schoonselhof Jean Krakowsky stierf amper zeven jaar oud. Antwerpen 12 - 1 - 1925 / Georgetown (Brits Guyana) 28 - 7 - 1932 Jean Krakowsky Het grafmonument voor Jean Krakowsky bevindt zich op perk J, rij W 1.