Schoonselhof Jean François Lambeau was metsersgast, tapper. Hamme Mille 15 - 1 - 1825 / Antwerpen 25 - 2 - 1905 Jean François Lambeau Het grafmonument voor  Jean François Lambeau  bevindt zich op perk Y, rij 02.