Schoonselhof Jean François Lauwers was rentenier. 22 - 12 - 1807 / Antwerpen 14 - 2 - 1884 Jean François Lauwers Het grafmonument voor  Jean François Lauwers  bevindt zich op perk Z 1, rij 02.