Schoonselhof Jean François Lemineur was rentenier. Antwerpen 6 - 6 - 1830 / 16 - 2 - 1912 Jean François Lemineur Het grafmonument voor Jean François Lemineur bevindt zich op perk Z 1, rij 07.