Schoonselhof Jake Miller was koopman in paarden. 15 - 4 - 1878 / 4 - 7 - 1929 Jake Miller Het grafmonument voor Jake Miller bevindt zich op perk Z 1, rij 21.