Schoonselhof Julien Michel Nieberding was verzender. Antwerpen 20 - 12 - 1853 / 5 - 1 - 1931 Julien Michel NIeberding Het grafmonument voor Julien Michel Nieberding bevindt zich op perk Z 1, rij 06.