Schoonselhof Henri Sneyers was smid. Borgerhout 24 - 2 - 1863 / 24 - 10 - 1928 Henri Sneyers Het grafmonument voor Henri Sneyers  bevindt zich op perk Z 1, rij 04.