Schoonselhof Joannes Baptist Spruydt was natiebaas. Antwerpen 18 - 4 - 1832 / 7 - 11 - 1910 Joannes Baptist Spruydt Het grafmonument voor Joannes Baptist Spruydt bevindt zich op perk Z 1, rij 02.