Schoonselhof Leonardus Van Houtte was schoenmaker. Antwerpen 21 - 9 - 1861 / 3 - 1 - 1938 Leonardus Van Houtte Het grafmonument voor Leonardus Van Houtte bevindt zich op perk Z 1, rij 06.